Thông tư 03/2017/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2017/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 03/2017/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 05/04/2017 Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ NGẠCH VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH THI ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thời gian làm công tác pháp luật áp dụng trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự gồm:
 • Điều 3. Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự
 • Điều 4. Tiêu chuẩn chung
 • Chương II CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CHẤP HÀNH VIÊN
 • Điều 5. Ngạch Chấp hành viên cao cấp
 • Điều 6. Ngạch Chấp hành viên trung cấp
 • Điều 7. Ngạch Chấp hành viên sơ cấp
 • Chương III CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH THẨM TRA VIÊN
 • Điều 8. Ngạch Thẩm tra viên cao cấp
 • Điều 9. Ngạch Thẩm tra viên chính
 • Điều 10. Ngạch Thẩm tra viên
 • Chương IV CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH THƯ KÝ THI HÀNH ÁN
 • Điều 11. Ngạch Thư ký thì hành án
 • Điều 12. Ngạch Thư ký trung cấp thi hành án
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • Điều 14. Quy định chuyển tiếp, điều khoản thi hành
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành

Mã ngạch công chức thi hành án (THA) dân sự theo quy định mới:

 • Chấp hành viên cao cấp         Mã số ngạch: 03.299
 • Chấp hành viên trung cấp       Mã số ngạch: 03.300
 • Chấp hành viên sơ cấp           Mã số ngạch: 03.301
 • Thẩm tra viên cao cấp            Mã số ngạch: 03.230
 • Thẩm tra viên chính               Mã số ngạch: 03.231
 • Thẩm tra viên                         Mã số ngạch: 03.232
 • Thư ký thi hành án                 Mã số ngạch: 03.302
 • Thư ký trung cấp THA           Mã số ngạch: 03.303

Tiêu chuẩn công chức chuyên ngành THA dân sự:

 • Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện các quy định tại nội quy, quy chế của Cơ quan;
 • Tận tụy, có trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân;
 • Lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
 • Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực;
 • Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số lưu ý:

Công chức hiện đang giữ các ngạch Thẩm tra viên cao cấp (mã số 03.232), Thẩm tra viên (mã số 03.230) trước đây được chuyển xếp sang mã số ngạch mới như sau:

 • Ngạch Thẩm tra viên cao cấp (mã số 03.232) được chuyển xếp sang ngạch Thẩm tra viên cao cấp (mã số 03.230);
 • Ngạch Thẩm tra viên (mã số 03.230) được chuyển xếp sang ngạch Thẩm tra viên (mã số 03.232).

Thông tư 03/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 22/5/2017.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2017/TT-BTP để xử lý: