Nghị quyết 38/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 38/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2017 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" do Chính phủ ban hành Số hiệu: 38/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/04/2017 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội

Mục lục Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2017 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới" do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW VỀ “THỰC HIỆN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số ...
 • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA ...
 • I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
 • II. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ
 • 1. Thông tin, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết
 • 2. Nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
 • 3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế
 • 4. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn
 • 5. Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh :
 • 6. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế quốc tế trong quá trình hội nhập
 • 7. Bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc
 • 8. Đối với vấn đề lao động và xã hội
 • 9. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • 10. Chủ trương và chính sách đối với việc đổi mới tổ chức hoạt động của tổ chức công đoàn và sự ra đời ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 38/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 38/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 38/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 38/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 38/NQ-CP

Đang cập nhật