Thông tư 53/2018/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 53/2018/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 53/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 31/12/2018 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 • Điều 5. Nguyên tắc lập hồ sơ, gửi văn bản thông báo
 • Điều 6. Quy chế về quản lý mạng lưới
 • Chương II THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 • Điều 7. Điều kiện thành lập chi nhánh
 • Điều 8. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
 • Điều 10. Trình tự chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
 • Điều 11. Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
 • Chương III THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 • Điều 12. Thay đổi tên chi nhánh
 • Điều 13. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh
 • Điều 14. Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
 • Điều 15. Công bố thông tin
 • Chương IV CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 • Điều 16. Chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
 • Điều 17. Đương nhiên chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
 • Điều 18. Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
 • Điều 19. Bắt buộc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp sự nghiệp
 • Điều 20. Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đặt trụ sở chi ...
 • Điều 23. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 53/2018/TT-NHNN để xử lý:
 • Đang cập nhật