Nghị định 77/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 77/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác Số hiệu: 77/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 10/10/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ HỢP TÁC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
 • Điều 5. Quyền của tổ hợp tác
 • Điều 6. Nghĩa vụ của tổ hợp tác
 • Chương II THÀNH VIÊN TỔ HỢP TÁC
 • Điều 7. Điều kiện trở thành thành viên tổ hợp tác
 • Điều 8. Quyền của thành viên tổ hợp tác
 • Điều 9. Nghĩa vụ của thành viên tổ hợp tác
 • Điều 10. Quy trình bổ sung thành viên tổ hợp tác
 • Điều 11. Chấm dứt tư cách thành viên tổ hợp tác
 • Chương III THÀNH LẬP VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TỔ HỢP TÁC
 • Điều 12. Thành lập tổ hợp tác
 • Điều 13. Tên, biểu tượng tổ hợp tác
 • Điều 14. Chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
 • Điều 15. Xử lý tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác, tài chính của tổ hợp tác sau khi chấm dứt ...
 • Chương IV TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH TỔ HỢP TÁC
 • Điều 16. Đại diện trong xác lập, thực hiện giao dịch
 • Điều 17. Cơ chế điều hành hoạt động của tổ hợp tác
 • Điều 18. Tổ trưởng tổ hợp tác
 • Điều 19. Ban điều hành tổ hợp tác
 • Điều 20. Cuộc họp thành viên tổ hợp tác
 • Điều 21. Biểu quyết trong tổ hợp tác
 • Điều 22. Tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác, tài chính của tổ hợp tác
 • Điều 23. Phân chia hoa lợi, lợi tức, xử lý lỗ
 • Điều 24. Phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác
 • Điều 25. Xác minh phần đóng góp
 • Điều 26. Trả lại phần đóng góp
 • Điều 27. Thừa kế, kế thừa, quản lý phần đóng góp
 • Điều 28. Giải quyết tranh chấp
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Chế độ báo cáo định kỳ và quản lý nhà nước về tổ hợp tác
 • Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY SỬ DỤNG CHO TỔ HỢP TÁC
 • Mẫu I.01 GIẤY THÔNG BÁO Thành lập/Thay đổi tổ hợp tác
 • Mẫu I.02 HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
 • Mẫu I.02.01 DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HỢP TÁC
 • Mẫu I.02.02 DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH TỔ HỢP TÁC (nếu có)
 • Mẫu I.03 THÔNG BÁO việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác
 • Mẫu I.04 BÁO CÁO Tình hình hoạt động của tổ hợp tác năm………..
 • Mẫu II.01 SỔ THEO DÕI THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC
 • Mẫu II.02 BÁO CÁO Tình hình thành lập và hoạt động tổ hợp tác
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 77/2019/NĐ-CP để xử lý: