Thông tư 24/2017/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2017/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 24/2017/TT-BCT về quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 24/2017/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 23/11/2017 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 24/2017/TT-BCT về quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT GIẤY
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN ...
 • Điều 4. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng
 • Điều 5. Định mức tiêu hao năng lượng
 • Điều 6. Yêu cầu về đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng
 • Điều 7. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 9. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GIẤY
 • PHỤ LỤC II MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH TRONG SẢN XUẤT GIẤY
 • PHỤ LỤC III BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT GIẤY
 • PHỤ LỤC IV BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2017/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 24/2017/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2017/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2017/TT-BCT

Đang cập nhật