Thông tư 55/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 55/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 55/2017/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 55/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 19/05/2017 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính

Mục lục Thông tư 55/2017/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THUỘC LĨNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và ...
 • Điều 4. Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
 • Chương II LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 5. Lập dự toán ngân sách nhà nước
 • Điều 6. Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước
 • Điều 7. Lập, phân bổ và giao dự toán bổ sung ngân sách để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cần thiết cấp ...
 • Chương III TỔ CHỨC THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 8. Tổ chức thu ngân sách nhà nước
 • Điều 9. Điều kiện chi ngân sách nhà nước
 • Điều 10. Nguyên tắc thanh toán các khoản chi của ngân sách
 • Điều 11. Hình thức thực hiện chi ngân sách nhà nước
 • Điều 12. Chi ngân sách theo hình thức rút dự toán
 • Điều 13. Chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền
 • Điều 14. Tạm cấp ngân sách và ứng trước dự toán ngân sách năm sau
 • Điều 15. Mở tài khoản
 • Chương IV KẾ TOÁN, QUYẾT TOÁN VÀ BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 16. Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước
 • Điều 17. Chế độ báo cáo
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Trách nhiệm về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 55/2017/TT-BTC để xử lý: