Thông tư 15/2019/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2019/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 15/2019/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 11/07/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
 • Điều 5. Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu
 • Điều 6. Chi phí và lưu trữ hồ sơ trong lựa chọn nhà thầu
 • Chương II PHÂN CHIA GÓI THẦU VÀ NHÓM THUỐC
 • Điều 7. Gói thầu thuốc generic
 • Điều 8. Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị
 • Điều 9. Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền)
 • Điều 10. Gói thầu vị thuốc cổ truyền
 • Điều 11. Gói thầu dược liệu
 • Điều 12. Quy định về việc dự thầu vào các nhóm thuốc
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ MUA THUỐC TẠI CƠ SỞ Y TẾ
 • Mục 1. LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC
 • Điều 13. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 14. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 15. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 16. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 17. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 18. Quy định về việc tự tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập ...
 • Mục 2. CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 • Điều 19. Đấu thầu rộng rãi
 • Điều 20. Đấu thầu hạn chế
 • Điều 21. Chỉ định thầu
 • Điều 22. Chào hàng cạnh tranh
 • Điều 23. Mua sắm trực tiếp
 • Điều 24. Tự thực hiện
 • Mục 3. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC
 • Điều 25. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Điều 26. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Mục 4. HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU MUA THUỐC
 • Điều 27. Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Điều 28. Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Điều 29. Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Mục 5. TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC
 • Điều 30. Bảo đảm dự thầu, nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 • Điều 31. Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 • Điều 32. Thương thảo hợp đồng và đề xuất trúng thầu
 • Điều 33. Báo cáo trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Điều 34. Thẩm định và trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Điều 35. Phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Điều 36. Giá thuốc trúng thầu
 • Điều 37. Ký kết hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng và sử dụng thuốc đã trúng thầu
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ MUA THUỐC TẬP TRUNG
 • Điều 38. Quy định chung về mua thuốc tập trung
 • Điều 39. Trách nhiệm các bên liên quan và hiệu lực thỏa thuận khung
 • Điều 40. Tổ chức mua thuốc tập trung cấp quốc gia
 • Điều 41. Tổ chức mua thuốc tập trung cấp địa phương
 • Chương V QUY ĐỊNH VỀ ĐÀM PHÁN GIÁ
 • Điều 42. Quy định chung về đàm phán giá
 • Điều 43. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đàm phán giá
 • Điều 44. Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu
 • Điều 45. Tổ chức đàm phán giá thuốc
 • Điều 46. Thẩm định, phê duyệt kết quả đàm phán giá và tổ chức thực hiện kết quả đàm phán giá thuốc
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 47. Hiệu lực thi hành
 • Điều 48. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 49. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 50. Tổ chức thực hiện
 • Điều 51. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2019/TT-BYT để xử lý: