Luật An ninh mạng 2018

Click để xem chi tiết và Tải về Luật An ninh mạng 2018

Tiêu đề: Luật An ninh mạng 2018 Số hiệu: 24/2018/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 12/06/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Luật An ninh mạng 2018

 • LUẬT AN NINH MẠNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng
 • Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng
 • Điều 5. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng
 • Điều 6. Bảo vệ không gian mạng quốc gia
 • Điều 7. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng
 • Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng
 • Chương II BẢO VỆ AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
 • Điều 10. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
 • Điều 11. Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
 • Điều 12. Đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
 • Điều 13. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
 • Điều 14. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
 • Điều 15. Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc ...
 • Chương III PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM AN NINH MẠNG
 • Điều 16. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng ...
 • Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật ...
 • Điều 18. Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi ...
 • Điều 19. Phòng, chống tấn công mạng
 • Điều 20. Phòng, chống khủng bố mạng
 • Điều 21. Phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng
 • Điều 22. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG
 • Điều 23. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương ...
 • Điều 24. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ ...
 • Điều 25. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế
 • Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng
 • Điều 27. Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng
 • Điều 28. Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng
 • Điều 29. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
 • Chương V BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG
 • Điều 30. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng
 • Điều 31. Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng
 • Điều 32. Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng
 • Điều 33. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng
 • Điều 34. Phổ biến kiến thức về an ninh mạng
 • Điều 35. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 39. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ
 • Điều 40. Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 41. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng
 • Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 43. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật An ninh mạng 2018 để xử lý:

Tin tức về Luật An ninh mạng 2018

Phân tích chính sách về Luật An ninh mạng 2018

Đang cập nhật

Án lệ về Luật An ninh mạng 2018

Đang cập nhật