Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Tiêu đề: Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 Số hiệu: 53/2019/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 26/11/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

 • LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
 • Điều 4. Trách nhiệm của quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên
 • Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị, người vận hành, điều khiển phương tiện ...
 • Điều 6. Bồi thường thiệt hại do việc huy động, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị gây ra
 • Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
 • Chương II XÂY DỰNG, HUY ĐỘNG, TIẾP NHẬN LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
 • Mục 1. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, HUY ĐỘNG, TIẾP NHẬN LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
 • Điều 8. Thẩm quyền lập kế hoạch
 • Điều 9. Nội dung kế hoạch
 • Điều 10. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch
 • Điều 11. Rà soát, điều chỉnh, lập mới kế hoạch
 • Mục 2. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
 • Điều 12. Đăng ký, quản lý quân nhân dự bị
 • Điều 13. Đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị
 • Điều 14. Giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên
 • Điều 15. Tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên
 • Điều 16. Sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên
 • Điều 17. Độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình
 • Điều 18. Sắp xếp phương tiện kỹ thuật dự bị vào đơn vị dự bị động viên
 • Điều 19. Thẩm quyền sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị vào đơn vị dự bị động viên
 • Điều 20. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ; giáng chức, cách chức; phong, thăng, giáng, tước quân hàm; tước ...
 • Điều 21. Tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị
 • Điều 22. Huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị, phương ...
 • Điều 23. Chế độ sinh hoạt của quân nhân dự bị
 • Mục 3. HUY ĐỘNG, TIẾP NHẬN LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
 • Điều 24. Các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên
 • Điều 25. Huy động lực lượng dự bị động viên khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục ...
 • Điều 26. Huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ
 • Điều 27. Thông báo quyết định, lệnh huy động lực lượng dự bị động viên
 • Điều 28. Tập trung, vận chuyển, giao nhận lực lượng dự bị động viên
 • Chương III CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO XÂY DỰNG, HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
 • Điều 29. Phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên
 • Điều 30. Chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm ...
 • Điều 31. Chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị
 • Điều 32. Chế độ, chính sách đối với người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị trong thời ...
 • Điều 33. Nguồn kinh phí
 • Điều 34. Nội dung chi cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG XÂY DỰNG, HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
 • Điều 35. Trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 38. Trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp
 • Điều 39. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận
 • Điều 40. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 để xử lý:
 • Đang cập nhật

Án lệ về Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Đang cập nhật