Quy định 85-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 85-QĐ/TW

Tiêu đề: Quy định 85-QĐ/TW năm 2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 85-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Đinh Thế Huynh Ngày ban hành: 23/05/2017 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quy định 85-QĐ/TW năm 2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng
 • Điều 2. Mục đích
 • Điều 3. Nguyên tắc
 • Chương II KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN
 • Điều 4. Chủ thể kiểm tra
 • Điều 5. Chủ thể giám sát
 • Điều 6. Đối tượng kiểm tra, giám sát
 • Điều 7. Trách nhiệm và quyền của chủ thể kiểm tra
 • Điều 8. Trách nhiệm và quyền của chủ thể giám sát
 • Điều 9. Trách nhiệm và quyền của đối tượng kiểm tra, giám sát
 • Điều 10. Trách nhiệm và quyền của tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Điều 11. Căn cứ kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản
 • Điều 12. Nội dung kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục kiểm tra, giám sát kê khai tài sản
 • Chương III CÁC VI PHẠM VÀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KÊ KHAI TÀI SẢN
 • Điều 14. Các vi phạm về kê khai tài sản
 • Điều 15. Việc xử lý vi phạm về kê khai tài sản
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 85-QĐ/TW để xử lý:

Phân tích chính sách về Quy định 85-QĐ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quy định 85-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quy định 85-QĐ/TW

Đang cập nhật