Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 01/VBHN-BNV Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Thừa Ngày ban hành: 01/06/2017 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Nội vụ ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Cựu chiến binh
 • Điều 3. Ngày truyền thống của Cựu chiến binh
 • Chương II CỰU CHIẾN BINH
 • Điều 4. Chính sách đối với Cựu chiến binh
 • Điều 5. Quyền lợi của Cựu chiến binh
 • Chương III HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
 • Điều 6. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Điều 7. Tổ chức của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Điều 8. Nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh Việt Nam
 • Điều 9. Kinh phí, tài sản của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Điều 10. Chính sách, chế độ đối với Cựu chiến binh đang làm công tác Hội Cựu chiến binh
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH, HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
 • Điều 11. Trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV

Đang cập nhật