Quyết định 1006/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1006/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1006/QĐ-KTNN năm 2017 Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Số hiệu: 1006/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Quang Thành Ngày ban hành: 26/06/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 1006/QĐ-KTNN năm 2017 Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU THUỘC BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017 và thay thế Quyết định số 298/QĐ-KTNN ngày 20 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều ...
 • QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU THUỘC BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ
 • Điều 3. Nguyên tắc xây dựng quy chế
 • Điều 4. Căn cứ xây dựng quy chế
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Chế độ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương
 • Điều 6. Chế độ công tác phí
 • Điều 7. Chế độ chi hội nghị, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, công tác xây dựng văn bản ...
 • Điều 8. Chế độ chi các đoàn đi công tác nước ngoài và đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam, chi ...
 • Điều 9. Chế độ mua sắm, sữa chữa tài sản, trang thiết bị chuyên dụng và đường điện, nước
 • Điều 10. Chế độ quản lý sử dụng và sửa chữa ô tô
 • Điều 11. Chế độ chi vật tư văn phòng
 • Điều 12. Chế độ chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc
 • Điều 13. Chế độ chi thanh toán dịch vụ công cộng
 • Điều 14. Chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động của KTNN
 • Điều 15. Chi phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức KTNN
 • Điều 16. Chi trang phục cho cán bộ, công chức KTNN
 • Điều 17. Các chế độ chi khác
 • Điều 18. Kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm
 • Điều 19. Kinh phí trả thu nhập tăng thêm
 • Điều 20: Các khoản trả thu nhập tăng thêm và việc quyết định mức trả thu nhập tăng thêm
 • Điều 21. Tạm đình chỉ hoặc khấu trừ thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức và người lao động
 • Điều 22. Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích
 • Điều 23. Chi cho các hoạt động phúc lợi
 • Điều 24. Trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng ổn định thu nhập
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm thực hiện
 • PHỤ LỤC 01 THỦ TỤC TẠM ỨNG, THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ
 • PHỤ LỤC 02 THỦ TỤC TẠM ỨNG, THANH TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • PHỤ LỤC SỐ: 03a QUY TRÌNH THỦ TỤC TẠM ỨNG, THANH TOÁN ĐOÀN RA
 • PHỤ LỤC SỐ: 03b THỦ TỤC TẠM ỨNG, THANH TOÁN KINH PHÍ ĐOÀN VÀO
 • PHỤ LỤC 04 HỒ SƠ TẠM ỨNG, THANH TOÁN ĐỐI VỚI NỘI DUNG CHI BIÊN DỊCH, PHIÊN DỊCH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1006/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1006/QĐ-KTNN

Phân tích chính sách về Quyết định 1006/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1006/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1006/QĐ-KTNN

Đang cập nhật