Nghị định 162/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 162/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo Số hiệu: 162/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 30/12/2017 Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng

Mục lục Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II SỬ DỤNG KINH SÁCH, BÀY TỎ NIỀM TIN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO; THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM ...
 • Điều 4. Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định tại
 • Điều 5. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
 • Điều 7. Trình tự, thủ tục thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Chương III CẤP ĐĂNG KÝ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI; GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC ...
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến ...
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại
 • Điều 14. Trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc giải thể tổ chức tôn giáo ...
 • Điều 15. Chấm dứt hoạt động, quyền khiếu nại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở ...
 • Điều 16. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình ...
 • Chương IV CHẤP THUẬN, ĐĂNG KÝ PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 17. Trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ...
 • Điều 18. Trình tự, thủ tục đăng ký làm chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ ...
 • Chương V HOẠT ĐỘNG QUYÊN GÓP; TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN TÀI TRỢ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
 • Điều 19. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Điều 20. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các Cơ quan liên quan
 • Điều 23. Tiếp nhận hồ sơ
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC Kèm theo Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
 • Mẫu B1 ĐĂNG KÝ Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung
 • Mẫu B2 THÔNG BÁO Tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ
 • Mẫu B3 ĐĂNG KÝ Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng ...
 • Mẫu B4 THÔNG BÁO Về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng
 • Mẫu B5 ĐĂNG KÝ Sinh hoạt tôn giáo tập trung
 • Mẫu B6 ĐĂNG KÝ Thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
 • Mẫu B7 ĐỀ NGHỊ Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
 • Mẫu B8 ĐĂNG KÝ Cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo
 • Mẫu A1 GIẤY CHỨNG NHẬN Đăng ký hoạt động tôn giáo
 • Mẫu B9 ĐỀ NGHỊ Công nhận tổ chức tôn giáo
 • Mẫu A2 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận tổ chức tôn giáo
 • Mẫu B10 ĐĂNG KÝ Sửa đổi hiến chương
 • Mẫu B11 ĐỀ NGHỊ Thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Mẫu B12 ĐỀ NGHỊ Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Mẫu B13 ĐỀ NGHỊ Thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Mẫu B14 ĐỀ NGHỊ Chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Mẫu B15 ĐỀ NGHỊ Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Mẫu A3 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Mẫu B16 ĐỀ NGHỊ Giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương ...
 • Mẫu A4 QUYẾT ĐỊNH Về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể theo ...
 • Mẫu A5 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Mẫu B17 THÔNG BÁO Về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc
 • Mẫu B18 THÔNG BÁO Người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc
 • Mẫu B19 ĐĂNG KÝ Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
 • Mẫu B20 THÔNG BÁO Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc
 • Mẫu B21 THÔNG BÁO Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
 • Mẫu B22 ĐĂNG KÝ Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được ...
 • Mẫu B23 THÔNG BÁO Cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc
 • Mẫu B24 ĐỀ NGHỊ Thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo
 • Mẫu B25 ĐĂNG KÝ Thay đổi quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo
 • Mẫu B26 THÔNG BÁO Kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo
 • Mẫu B27 ĐĂNG KÝ Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo
 • Mẫu B28 ĐỀ NGHỊ Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo
 • Mẫu B29 THÔNG BÁO Về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo
 • Mẫu A6 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo
 • Mẫu B30 THÔNG BÁO Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung
 • Mẫu B31 THÔNG BÁO Tổ chức hội nghị thường niên
 • Mẫu B32 ĐỀ NGHỊ Tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ ...
 • Mẫu B33 ĐỀ NGHỊ Về việc tổ chức đại hội
 • Mẫu B34 ĐỀ NGHỊ Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký
 • Mẫu B35 ĐỀ NGHỊ Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký
 • Mẫu B36 ĐỀ NGHỊ Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam
 • Mẫu B37 ĐỀ NGHỊ Mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động ...
 • Mẫu B38 ĐỀ NGHỊ Về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà ...
 • Mẫu B39 ĐỀ NGHỊ Về việc nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu hành ...
 • Mẫu B40 ĐỀ NGHỊ Về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam
 • Mẫu B41 ĐỀ NGHỊ Về việc cho cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc ...
 • Mẫu B42 ĐỀ NGHỊ Về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức ...
 • Mẫu B43 ĐỀ NGHỊ Cho phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam
 • Mẫu B44 ĐĂNG KÝ Cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt ...
 • Mẫu B45 ĐỀ NGHỊ Cho tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài
 • Mẫu B46 THÔNG BÁO Về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài
 • Mẫu B47 THÔNG BÁO Về việc tổ chức quyên góp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 162/2017/NĐ-CP để xử lý: