Nghị định 69/2019/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 69/2019/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao Số hiệu: 69/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/08/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thanh toán Dự án BT bằng tài sản công
 • Điều 4. Xác định giá trị Dự án BT để thanh toán
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BT
 • Điều 5. Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư
 • Điều 6. Xác định giá trị quỹ đất thanh toán
 • Điều 7. Sử dụng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán Dự án BT
 • Điều 8. Sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng để thanh toán Dự án BT
 • Mục 2. SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BT
 • Điều 9. Xác định giá trị trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT
 • Mục 3. SỬ DỤNG TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BT
 • Điều 11. Xác định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán Dự án BT
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán Dự án BT
 • Mục 4. SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG KHÁC ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BT
 • Điều 13. Xác định giá trị tài sản công khác để thanh toán Dự án BT
 • Điều 14. Sử dụng tài sản công khác để thanh toán Dự án BT
 • Mục 5. LẬP DỰ TOÁN, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÔNG THANH TOÁN ...
 • Điều 15. Lập dự toán ngân sách nhà nước
 • Điều 16. Hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với giá trị tài sản công thanh toán
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 69/2019/NĐ-CP để xử lý: