Thông tư 06/2017/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2017/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 06/2017/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 16/05/2017 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, VIỆC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẤU GIÁ
 • Điều 3. Cơ sở đào tạo nghề đấu giá
 • Điều 4. Chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá
 • Chương III TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ, KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ
 • Mục 1. TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ
 • Điều 5. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tập sự hành nghề đấu giá
 • Điều 6. Thay đổi nơi tập sự hành nghề đấu giá
 • Điều 7. Tạm ngừng tập sự, chấm dứt tập sự hành nghề đấu giá
 • Điều 8. Nội dung tập sự hành nghề đấu giá
 • Điều 9. Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá
 • Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người tập sự
 • Điều 11. Trách nhiệm của đấu giá viên hướng dẫn tập sự
 • Điều 12. Thay đổi đấu giá viên hướng dẫn tập sự
 • Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản nhận tập sự
 • Mục 2. KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ
 • Điều 14. Nguyên tắc, nội dung và hình thức kiểm tra
 • Điều 15. Đăng ký tham dự kiểm tra
 • Điều 16. Tổ chức kiểm tra
 • Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra
 • Điều 18. Ban Giám sát
 • Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra
 • Điều 20. Quản lý bài kiểm tra và kết quả kiểm tra
 • Điều 21. Phúc tra bài kiểm tra
 • Điều 22. Xử lý vi phạm đối với việc tập sự hành nghề đấu giá
 • Điều 23. Khiếu nại về tập sự hành nghề đấu giá và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá
 • Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Biểu mẫu kèm theo
 • Điều 26. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • TP-ĐGTS-01 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ
 • TP-ĐGTS-02 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ
 • TP-ĐGTS-03 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN
 • TP-ĐGTS-04 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN
 • TP-ĐGTS-05 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-06 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-07 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-08 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-09 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-10 GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-11 GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-12 THÔNG BÁO NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-13 THÔNG BÁO CHẤM DỨT TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-14 GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-15 SỔ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-016 SỔ THEO DÕI TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
 • TP-ĐGTS-17 SỔ THEO DÕI TÀI SẢN ĐẤU GIÁ
 • TP-ĐGTS-18 GIẤY BIÊN NHẬN
 • TP-ĐGTS-19 GIẤY XÁC NHẬN
 • TP-ĐGTS-20 BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • TP-ĐGTS-21 BÁO CÁO Về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản
 • TP-ĐGTS-22 BÁO CÁO Về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản của tổ chức nhà nước sở hữu 100% vốn điều ...
 • TP-ĐGTS-23 BÁO CÁO Về tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh (thành phố)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2017/TT-BTP để xử lý: