Thông tư 45/2017/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 45/2017/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 45/2017/TT-BYT về quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 45/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Quang Cường Ngày ban hành: 16/11/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 45/2017/TT-BYT về quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc chung bảo đảm đạo đức y sinh học
 • Điều 5. Tính độc lập của Hội đồng đạo đức
 • Chương II THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC
 • Điều 6. Thẩm quyền thành lập Hội đồng đạo đức
 • Điều 7. Tổ chức của Hội đồng đạo đức
 • Điều 8. Số lượng, cơ cấu thành viên của Hội đồng đạo đức
 • Điều 9. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng đạo đức
 • Điều 10. Tiêu chuẩn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng đạo đức
 • Điều 11. Bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng đạo đức
 • Điều 12. Thư ký của Hội đồng đạo đức
 • Điều 13. Chuyên gia tư vấn độc lập cho Hội đồng đạo đức
 • Điều 14. Nguồn lực của Hội đồng đạo đức
 • Điều 15. Đào tạo cho thành viên Hội đồng đạo đức
 • Điều 16. Hồ sơ, thủ tục cấp mã số hoạt động của Hội đồng đạo đức cấp quốc gia
 • Điều 17. Hồ sơ, thủ tục cấp mã số hoạt động của Hội đồng đạo đức cấp cơ sở
 • Điều 18. Cập nhật thông tin thay đổi của Hội đồng đạo đức
 • Chương III CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC
 • Điều 19. Chức năng của Hội đồng đạo đức
 • Điều 20. Nhiệm vụ của Hội đồng đạo đức
 • Điều 21. Quyền của Hội đồng đạo đức đối với nghiên cứu
 • Điều 22. Quyền của Hội đồng đạo đức đối với nghiên cứu viên
 • Điều 23. Trách nhiệm của Hội đồng đạo đức
 • Điều 24. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng đạo đức
 • Điều 25. Trách nhiệm của thư ký Hội đồng đạo đức
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC
 • Điều 26. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng đạo đức
 • Điều 27. Nguyên tắc làm việc của các thành viên Hội đồng đạo đức
 • Điều 28. Hướng dẫn nộp hồ sơ nghiên cứu gửi Hội đồng đạo đức
 • Điều 29. Các tài liệu Hội đồng đạo đức cần thẩ
 • Điều 30. Nội dung Hội đồng đạo đức cần thẩm định
 • Điều 31. Thẩm định nghiên cứu theo quy trình rút gọn
 • Điều 32. Thẩm định nghiên cứu theo quy trình đầy đủ
 • Điều 33. Thông báo về quyết định của Hội đồng đạo đức đối với nghiên cứu
 • Điều 34. Thẩm định định kỳ nghiên cứu đã được phê duyệt
 • Điều 35. Tài liệu và lưu trữ
 • Điều 36. Các quy trình thực hành chuẩn của Hội đồng đạo đức
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 37. Tổ chức thực hiện
 • Điều 38. Hiệu lực thi hành
 • Điều 39. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC
 • PHỤ LỤC SỐ 02 DANH MỤC CÁC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ THẨM ...
 • PHỤ LỤC SỐ 03 DANH MỤC CÁC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ GIÁM ...
 • PHỤ LỤC SỐ 04 DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHUẨN (SOPS) CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH ...
 • PHỤ LỤC SỐ 05 DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ
 • PHỤ LỤC SỐ 06 THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 07 THÔNG BÁO V/v Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho Hội đồng đạo đức trong ...
 • PHỤ LỤC SỐ 08 V/v cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ cấp cơ sở
 • PHỤ LỤC SỐ 09 V/v cập nhật thông tin của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
 • PHỤ LỤC SỐ 10 V/v báo cáo hoạt động Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 45/2017/TT-BYT để xử lý: