Quyết định 1288/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1288/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2017 về Quy chế quản lý đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 1288/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 25/07/2017 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2017 về Quy chế quản lý đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÁC QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định số 1066/QĐ-BHXH ngày 8/10/2013 của Tổng ...
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Quản lý đầu tư quỹ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tài chính ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÁC QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc chung
 • Điều 3. Các hình thức đầu tư
 • Chương II XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
 • Điều 4. Xây dựng Phương án đầu tư từ các quỹ bảo hiểm hàng năm
 • Điều 5. Lập kế hoạch đầu tư các quỹ bảo hiểm hàng tháng
 • Chương III PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
 • Mục I. ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH, CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VAY
 • Điều 6. Đầu tư trái phiếu Chính phủ
 • Điều 7. Đầu tư trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách ...
 • Điều 8. Cho Ngân sách Nhà nước vay
 • Mục II. GỬI TIỀN, MUA TRÁI PHIẾU, KỲ PHIẾU, TÍN PHIẾU, CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI CÁC NGÂN ...
 • Điều 9. Lựa chọn, thẩm định hồ sơ và đánh giá chỉ tiêu cơ bản đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng ...
 • Điều 10. Gửi tiền tại các Ngân hàng thương mại
 • Điều 11. Mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi của Ngân hàng thương mại
 • Mục III. ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG
 • Điều 12. Lựa chọn và thẩm định dự án
 • Chương IV QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO
 • Điều 13. Trích lập, quản lý Quỹ dự phòng rủi ro
 • Điều 14. Sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Quản lý, hạch toán, lưu giữ hồ sơ hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Mẫu đánh giá - ĐG 01 CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • Phụ lục 01 THUYẾT MINH CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • DC-02 BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ TIỀN ĐẦU TƯ, THU NỢ GỐC, LÃI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1288/QĐ-BHXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1288/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1288/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1288/QĐ-BHXH

Đang cập nhật