Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Số hiệu: 61/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 23/04/2018 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 • Điều 5. Những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa ...
 • Điều 6. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính
 • Chương II TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ TRỤ SỞ BỘ PHẬN MỘT CỬA
 • Điều 7. Tổ chức Bộ phận Một cửa
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa
 • Điều 9. Trách nhiệm của người đứng đầu Bộ phận Một cửa
 • Điều 10. Người làm việc tại Bộ phận Một cửa
 • Điều 11. Tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền l
 • Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 13. Bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa
 • Chương III PHẠM VI TIẾP NHẬN VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 14. Phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa
 • Điều 15. Hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính
 • Điều 16. Cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 17. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính
 • Điều 18. Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
 • Điều 19. Giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 20. Trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, kết ...
 • Điều 22. Phương thức nộp phí, lệ phí
 • Chương IV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 23. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 24. Xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia
 • Điều 25. Xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
 • Điều 26. Mã số hồ sơ thủ tục hành chính
 • Chương ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 27. Nguyên tắc đánh giá
 • Điều 28. Thẩm quyền đánh giá
 • Điều 29. Phương thức thu nhận thông tin đánh giá
 • Điều 30. Đánh giá nội bộ về việc giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 31. Đánh giá của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính
 • Điều 32. Xử lý kết quả đánh giá
 • Chương VI NHIỆM VỤ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 33. Nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 34. Nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ
 • Điều 35. Nhiệm vụ của Bộ trưởng, Thủ trư
 • Điều 36. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 37. Nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương VII KINH PHÍ VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 38. Kinh phí thực hiện
 • Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 61/2018/NĐ-CP để xử lý: