Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế Số hiệu: 146/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 17/10/2018 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
 • Chương I ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
 • Điều 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng
 • Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
 • Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
 • Điều 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
 • Điều 6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng
 • Chương II MỨC ĐÓNG, MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CỦA MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG
 • Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
 • Điều 9. Phương thức đóng bảo hiểm y tế của một số đối tượng
 • Điều 10. Xác định số tiền đóng, hỗ trợ đối với một số đối tượng khi nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo ...
 • Chương III THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 11. Lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế của một số đối tượng
 • Điều 12. Thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng
 • Chương IV MỨC HƯỞNG, THỦ TỤC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại
 • Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Chương V HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 16. Hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 17. Nội dung hợp đồng, điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám ...
 • Điều 18. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 19. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, ...
 • Điều 20. Quyền và trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh ...
 • Điều 21. Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa ...
 • Điều 22. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng
 • Điều 23. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng
 • Chương VI THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH GIỮA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA ...
 • Điều 24. Thanh toán theo giá dịch vụ
 • Điều 25. Thanh toán theo định suất
 • Điều 26. Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh
 • Điều 27. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp
 • Chương VII THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH GIỮA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NGƯỜI THAM ...
 • Điều 28. Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp
 • Điều 29. Nộp hồ sơ, giải quyết thanh toán trực tiếp
 • Điều 30. Mức thanh toán trực tiếp
 • Chương VIII QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 31. Phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 32. Chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 33. Mức chi cho khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
 • Điều 34. Điều kiện, nội dung chi, thanh quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm ...
 • Điều 35. Quản lý và sử dụng quỹ dự phòng
 • Điều 36. Lập kế hoạch tài chính và quyết toán
 • Chương IX ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 37. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 38. Nội dung, kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh ...
 • Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 40. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Điều 42. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
 • Điều 43. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 1 BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số 2 DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số 3 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số 4 GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ CẤP, CẤP LẠI VÀ ĐỔI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số 5 GIẤY HẸN KHÁM LẠI
 • Mẫu số 6 GIẤY CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số 7 HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Mẫu số 8 DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU TẠI....
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 146/2018/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật