Nghị định 93/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 93/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước Số hiệu: 93/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 07/08/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ GIÁM SÁT TÀI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý tài chính
 • Chương II QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN
 • Điều 4. Vốn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Điều 5. Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp
 • Điều 6. Sử dụng vốn, tài sản
 • Điều 7. Góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn của tổ chức tín dụng
 • Điều 8. Bảo đảm an toàn vốn
 • Điều 9. Kiểm kê tài sản
 • Điều 10. Đánh giá lại tài sản
 • Điều 11. Khấu hao tài sản cố định
 • Điều 12. Xử lý tổn thất về tài sản
 • Điều 13. Cho thuê tài sản
 • Điều 14. Mua bán, chuyển nhượng tài sản
 • Điều 15. Thanh lý tài sản
 • Chương III DOANH THU, CHI PHÍ
 • Điều 16. Doanh thu
 • Điều 17. Chi phí
 • Điều 18. Đồng tiền hạch toán
 • Điều 19. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hạch toán doanh thu, chi phí đúng ...
 • Chương IV PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
 • Điều 20. Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 21. Phân phối lợi nhuận đối với tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 • Điều 22. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng là hợp tác xã
 • Điều 23. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ...
 • Điều 24. Quản lý và sử dụng các quỹ
 • Chương V KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TOÁN VÀ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ ...
 • Điều 25. Kế hoạch tài chính
 • Điều 26. Chế độ báo cáo
 • Điều 27. Kiểm toán
 • Điều 28. Quy chế tài chính
 • Điều 29. Giám sát tài chính doanh nghiệp là tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và ...
 • Điều 30. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ ...
 • Điều 31. Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước là tổ chức tín dụng do Nhà nước ...
 • Điều 32. Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là tổ chức tín dụng cổ phần do Nhà nước ...
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐẠI ...
 • Điều 33. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng
 • Điều 34. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng
 • Điều 35. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Điều 36. Trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng
 • Chương VII TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 38. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 93/2017/NĐ-CP để xử lý: