Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 167/2017/NĐ-CP về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Số hiệu: 167/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 31/12/2017 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị định 167/2017/NĐ-CP về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 • Chương II SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT; XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT PHẢI DI DỜI THEO QUY HOẠCH HOẶC DO Ô NHIỄM MÔI ...
 • Mục 1. SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT
 • Điều 4. Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
 • Điều 5. Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
 • Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
 • Điều 7. Hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại
 • Điều 8. Giữ lại tiếp tục sử dụng
 • Điều 9. Thu hồi
 • Điều 10. Điều chuyển
 • Điều 11. Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Điều 12. Chuyển mục đích sử dụng đất
 • Điều 13. Chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý
 • Điều 14. Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng
 • Điều 15. Xử lý nhà, đất sử dụng không đúng quy định
 • Điều 16. Xử lý nhà, đất thuê của tổ chức có chức năng cho thuê nhà, đất của địa phương
 • Điều 17. Thay đổi phương án đã được phê duyệt
 • Điều 18. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ...
 • Điều 19. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ...
 • Điều 20. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ...
 • Mục 2. XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT PHẢI DI DỜI THEO QUY HOẠCH HOẶC DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
 • Điều 21. Danh mục di dời và kế hoạch di dời
 • Điều 22. Trình tự thực hiện, thẩm quyền phê duyệt phương án, hình thức xử lý nhà, đất tại vị trí cũ khi ...
 • Điều 23. Quản lý, sử dụng tiền từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thu được từ xử ...
 • Điều 24. Quản lý, sử dụng tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích ...
 • Điều 25. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển ...
 • Chương III SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG KHÁC
 • Điều 26. Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô
 • Điều 27. Sắp xếp lại, xử lý máy móc, thiết bị và tài sản công khác
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 29. Xử lý vi phạm
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC Kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
 • Mẫu số 01 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (THÀNH PHỐ)....
 • Mẫu số 02 BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ, ĐẤT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 167/2017/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật