Quy định 89-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 89-QĐ/TW

Tiêu đề: Quy định 89-QĐ/TW năm 2017 khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 89-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 04/08/2017 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quy định 89-QĐ/TW năm 2017 khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

  • QUY ĐỊNH KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, ĐỊNH HƯỚNG KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC ...
  • I- KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
  • II- ĐỊNH HƯỚNG KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
  • 1- Nhóm tiêu chí về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối ...
  • 2- Nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
  • III- TIÊU CHÍ XẾP LOẠI, THẨM QUYỀN, PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH VÀ THỜI HẠN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
  • IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 89-QĐ/TW để xử lý: