Nghị định 23/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 23/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Số hiệu: 23/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 23/02/2018 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bảo hiểm

Mục lục Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1: ĐIỀU KIỆN, MỨC PHÍ BẢO HIỂM; SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI THIỂU
 • Điều 4. Đối tượng bảo hiểm
 • Điều 5. Số tiền bảo hiểm tối thiểu
 • Điều 6. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
 • Điều 7. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm
 • Điều 8. Bồi thường bảo hiểm
 • Mục 2: MỨC THU, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY ...
 • Điều 9. Mức thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 10. Chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 • Mục 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN BẢO ...
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 13. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
 • PHỤ LỤC II MỨC PHÍ BẢO HIỂM VÀ MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
 • I. MỨC PHÍ BẢO HIỂM (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)
 • II. MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM
 • PHỤ LỤC III BÁO CÁO DOANH THU, BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
 • PHỤ LỤC IV BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
 • PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, NỘP TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 23/2018/NĐ-CP để xử lý: