Thông tư 52/2018/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 52/2018/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 52/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 31/12/2018 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XẾP HẠNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc và phương pháp xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Điều 5. Tài liệu, thông tin, dữ liệu để xếp hạng
 • Điều 6. Hệ thống tiêu chí xếp hạng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. TIÊU CHÍ, NHÓM CHỈ TIÊU XẾP HẠNG
 • Điều 7. Vốn
 • Điều 8. Chất lượng tài sản
 • Điều 9. Quản trị điều hành
 • Điều 10. Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Điều 11. Khả năng thanh khoản
 • Điều 12. Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường
 • Mục 2. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG
 • Điều 13. Cách tính điểm từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu định lượng
 • Điều 14. Ngưỡng tính điểm từng chỉ tiêu định lượng
 • Điều 15. Trọng số của từng chỉ tiêu định lượng
 • Điều 16. Cách tính điểm nhóm chỉ tiêu định tính
 • Điều 17. Điểm của từng tiêu chí
 • Điều 18. Trọng số từng tiêu chí, nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính trong từng tiêu ...
 • Điều 19. Cách tính tổng điểm xếp hạng
 • Điều 20. Xếp hạng
 • Mục 3. KẾT QUẢ XẾP HẠNG
 • Điều 21. Tần suất, thời gian thực hiện, phê duyệt xếp hạng
 • Điều 22. Thông báo kết quả xếp hạng
 • Điều 23. Quản lý kết quả xếp hạng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Điều 25. Trách nhiệm, quyền hạn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Điều 26. Trách nhiệm, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 52/2018/TT-NHNN để xử lý: