Thông tư 88/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 88/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 88/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 22/08/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án 2395
 • Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan cử người đi
 • 3. Người học được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
 • Chương II NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI
 • Điều 17.
 • Điều 4. Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài
 • Điều 5. Chi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 6 tháng) ở nước ngoài
 • Điều 6. Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước
 • Điều 7. Chi hỗ trợ kinh phí nghiên cứu
 • Điều 8. Các khoản chi khác phát sinh trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 9. Chi cho công tác quản lý và hoạt động chung của Đề án 2395
 • Chương III LẬP DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
 • Điều 10. Lập dự toán, phê duyệt dự toán
 • Điều 11. Nguyên tắc thanh toán kinh phí
 • Điều 12. Quyết toán kinh phí
 • Chương IV TRÁNH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan cử người đi đào tạo, bồi dưỡng và của người học
 • Điều 16. Về bồi hoàn chi phí đào tạo
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 MỨC SINH HOẠT PHÍ CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG DÀI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 88/2017/TT-BTC để xử lý: