Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 10/VBHN-BCT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 05/09/2017 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT ĐIỆN, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG GIÁ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • Mục 1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN CHO NHÀ MÁY ĐIỆN MỚI
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định giá hợp đồng mua bán điện
 • Điều 4. Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 5. Phương pháp xác định giá cố định bình quân của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 6. Phương pháp xác định giá vận hành và bảo dưỡng cố định của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 7. Phương pháp xác định giá biến đổi của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 8. Phương pháp xác định giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 9. Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy thủy điện
 • Điều 10. Phương pháp xác định giá cố định bình quân của nhà máy thủy điện
 • Điều 11. Phương pháp xác định giá vận hành và bảo dưỡng của nhà máy thủy điện
 • Mục 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT ĐIỆN THEO TỪNG NĂM CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • Điều 12. Nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện
 • Điều 13. Nguyên tắc điều chỉnh giá phát điện từng năm trong hợp đồng mua bán điện
 • Điều 14. Phương pháp xác định giá Hợp đồng của nhà máy nhiệt điện tại thời điểm thanh toán
 • Điều 15. Phương pháp xác định giá Hợp đồng của nhà máy thủy điện tại thời điểm thanh toán
 • Mục 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN ĐÃ VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI
 • Điều 16. Phương pháp xác định giá điện đối với nhà máy điện mà Hợp đồng mua bán điện đã hết thời hạn ...
 • Điều 17. Phương pháp xác định giá điện đối với nhà máy điện đã hết đời sống kinh tế hoặc khi có dự án ...
 • Điều 18. Phương pháp xác định giá điện đối với các nhà máy điện khác
 • Chương III TRÌNH TỰ ĐÀM PHÁN VÀ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • Điều 19. Áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu
 • Điều 20. Trình tự đàm phán hợp đồng mua bán điện
 • Điều 21. Hồ sơ đề nghị đàm phán hợp đồng mua bán điện
 • Điều 22. Hồ sơ đề nghị cho đàm phán lại giá điện và hợp đồng mua bán điện và hồ sơ trình kiểm tra hợp ...
 • Điều 23. Trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
 • Điều 24. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực
 • Điều 26. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Điều 27. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
 • Điều 28. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1 CÁC THÔNG SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG TÍNH TOÁN GIÁ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • PHỤ LỤC 1a GIÁ THAN VÀ GIÁ VẬN CHUYỂN THAN CHO NHÀ MÁY ĐIỆN
 • PHỤ LỤC 2 CÁC MẪU BIỂU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC 3 HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU
 • PHỤ LỤC I CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN
 • PHỤ LỤC II HỆ THỐNG ĐO ĐẾM VÀ THU THẬP SỐ LIỆU
 • PHỤ LỤC III THỎA THUẬN CÁC ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH
 • PHỤ LỤC IV THỎA THUẬN HỆ THỐNG SCADA/EMS, THÔNG TIN LIÊN LẠC, RƠ LE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG
 • PHỤ LỤC V GIÁ MUA BÁN ĐIỆN, TIỀN ĐIỆN THANH TOÁN
 • PHỤ LỤC VI CÁC THÔNG SỐ CHÍNH TRONG TÍNH TOÁN GIÁ ĐIỆN
 • PHỤ LỤC VII CÁC MỐC TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC VIII QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM CÔNG SUẤT TIN CẬY
 • PHỤ LỤC 4 MẪU BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT

Đang cập nhật