Luật Đầu tư công 2019

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Đầu tư công 2019

Tiêu đề: Luật Đầu tư công 2019 Số hiệu: 39/2019/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 13/06/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Luật Đầu tư công 2019

 • LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Đối tượng đầu tư công
 • Điều 6. Phân loại dự án đầu tư công
 • Điều 7. Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia
 • Điều 8. Tiêu chí phân loại dự án nhóm A
 • Điều 9. Tiêu chí phân loại dự án nhóm B
 • Điều 10. Tiêu chí phân loại dự án nhóm C
 • Điều 11. Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công
 • Điều 12. Nguyên tắc quản lý đầu tư công
 • Điều 13. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công
 • Điều 14. Công khai, minh bạch trong đầu tư công
 • Điều 15. Chi phí lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án ...
 • Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công
 • Chương II CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
 • Mục 1. LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
 • Điều 17. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án
 • Điều 18. Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án
 • Điều 19. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng ...
 • Điều 20. Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
 • Điều 21. Thủ tục và nội dung thẩm tra chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng ...
 • Điều 22. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công thuộc thẩm quyền của ...
 • Điều 23. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính ...
 • Điều 24. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân ...
 • Điều 25. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ...
 • Điều 26. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công ...
 • Điều 27. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ...
 • Điều 28. Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại ...
 • Điều 29. Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công
 • Điều 30. Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A
 • Điều 31. Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C
 • Điều 32. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án
 • Điều 33. Phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án
 • Điều 34. Điều chỉnh chủ trương đầu tư
 • Mục 2. LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
 • Điều 35. Thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án
 • Điều 36. Căn cứ lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án
 • Điều 37. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia
 • Điều 38. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình đầu tư công do Chính phủ quyết định ...
 • Điều 39. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân quyết ...
 • Điều 40. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án
 • Điều 41. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu ...
 • Điều 42. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp
 • Điều 43. Điều chỉnh chương trình, dự án
 • Điều 44. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án
 • Điều 45. Hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm định, quyết định chương trình, dự án
 • Chương III LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 46. Phân loại kế hoạch đầu tư công
 • Điều 47. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
 • Điều 48. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
 • Điều 49. Nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
 • Điều 50. Nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
 • Điều 51. Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án
 • Điều 52. Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào kế hoạch ...
 • Điều 53. Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí vốn kế hoạch ...
 • Điều 54. Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và vốn thực hiện dự án trong kế hoạch ...
 • Điều 55. Trình tư lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn
 • Điều 56. Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm
 • Mục 2. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
 • Điều 57. Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu ...
 • Điều 58. Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu ...
 • Điều 59. Lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp ...
 • Điều 60. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước
 • Điều 61. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước
 • Điều 62. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương
 • Điều 63. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách địa phương
 • Chương IV THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, THANH TRA, GIÁM SÁT KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ...
 • Mục 1. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
 • Điều 64. Tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công
 • Điều 65. Chấp hành kế hoạch đầu tư công
 • Điều 66. Triển khai kế hoạch đầu tư công
 • Điều 67. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
 • Điều 68. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
 • Mục 2. THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, THANH TRA, GIÁM SÁT KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
 • Điều 69. Theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công
 • Điều 70. Đánh giá kế hoạch đầu tư công
 • Điều 71. Theo dõi, kiểm tra chương trình, dự án
 • Điều 72. Đánh giá chương trình, dự án
 • Điều 73. Nội dung đánh giá chương trình, dự án
 • Điều 74. Giám sát đầu tư của cộng đồng
 • Điều 75. Trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng
 • Điều 76. Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án
 • Điều 77. Thanh tra đầu tư công
 • Chương V NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG
 • Điều 78. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
 • Điều 79. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ
 • Điều 80. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 81. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính
 • Điều 82. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan trung ương
 • Điều 83. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp
 • Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 85. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
 • Điều 86. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước
 • Điều 87. Nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Điều 88. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất chủ trương đầu tư
 • Điều 89. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư
 • Điều 90. Quyền và trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư liên quan đến lập chương trình, dự án
 • Điều 91. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư chương trình, dự án
 • Điều 92. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tư vấn thiết kế chương trình ...
 • Điều 93. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định kế hoạch, chương ...
 • Điều 94. Quyền và trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư trong quản lý, thực hiện chương trình ...
 • Điều 95. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý chương trình, dự án
 • Điều 96. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện theo dõi, đánh giá và kiểm tra ...
 • Điều 97. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công
 • Điều 98. Xử lý vi phạm
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 99. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ ...
 • Điều 100. Hiệu lực thi hành
 • Điều 101. Quy định chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Đầu tư công 2019 để xử lý:
 • Đang cập nhật

Án lệ về Luật Đầu tư công 2019

Đang cập nhật