Nghị quyết 97/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 97/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành Số hiệu: 97/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/10/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 03 THÁNG ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số ...
  • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA HỘI ...
  • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
  • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • III. TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC ĐỀ ÁN NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 97/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 97/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 97/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 97/NQ-CP

Đang cập nhật