Nghị quyết 98/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 98/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2017 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Chính phủ ban hành Số hiệu: 98/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/10/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2017 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Chính phủ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03 THÁNG ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị ...
  • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA HỘI ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 98/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 98/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 98/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 98/NQ-CP

Đang cập nhật