Quyết định 1059/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1059/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do tỉnh Kiên Giang ban hành Số hiệu: 1059/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng Ngày ban hành: 10/05/2017 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do tỉnh Kiên Giang ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO ĐỊNH KỲ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện chuyển đổi vị trí ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc, những hành vi bị cấm; nội dung, hình thức thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công ...
 • Chương II THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
 • Điều 4. Danh mục các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi
 • Điều 5. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác
 • Điều 6. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở
 • Điều 8. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nộ
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với ông/bà………………
 • Phụ lục I DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 • Phụ lục II DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỊNH KỲ PHẢI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1059/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1059/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1059/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1059/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1059/QĐ-UBND

Đang cập nhật