Nghị định 111/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 111/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Số hiệu: 111/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 05/10/2017 Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc trong tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe
 • Chương II CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH VÀ HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH
 • Điều 4. Chương trình đào tạo thực hành
 • Điều 5. Kế hoạch đào tạo thực hành
 • Điều 6. Hợp đồng đào tạo thực hành
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo thực hành
 • Chương III YÊU CẦU TRONG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH
 • Điều 8. Yêu cầu đối với người giảng dạy thực hành
 • Điều 9. Yêu cầu đối với cơ sở thực hành
 • Điều 10. Yêu cầu đối với cơ sở giáo dục
 • Điều 11. Công bố cơ sở khám Bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành ...
 • Điều 12. Chi phí đào tạo thực hành
 • Chương IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN TRONG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH
 • Điều 13. Quyền và trách nhiệm của cơ sở thực hành
 • Điều 14. Quyền và trách nhiệm của cơ sở thực hành là cơ sở
 • Điều 15. Quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục
 • Điều 16. Quyền và trách nhiệm của người giảng dạy thực hành
 • Điều 17. Quyền và trách nhiệm của người học thực hành
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • Điều 19. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01 HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH
 • Mẫu số 02 BẢN CÔNG BỐ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 111/2017/NĐ-CP để xử lý: