Nghị định 165/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 165/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 165/2017/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam Số hiệu: 165/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 31/12/2017 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị định 165/2017/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CƠ QUAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn hình thành tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng:
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 5. Trách nhiệm quản lý tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng được giao quản lý, sử dụng ...
 • Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng được giao quản ...
 • Chương II QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CƠ QUAN CỦA ĐẢNG
 • Điều 8. Tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 9. Giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan của Đảng
 • Điều 10. Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan của Đảng
 • Điều 11. Sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - ...
 • Điều 12. Chuyển giao trụ sở làm việc được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công - tư
 • Điều 13. Mua sắm tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 14. Thuê tài sản phục vụ hoạt động tại cơ quan của Đảng
 • Điều 15. Khoán kinh phí sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 16. Sử dụng chung tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 17. Sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 18. Quản lý vận hành tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 19. Lập, quản lý hồ sơ về tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 20. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 21. Sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc tại cơ quan của Đảng
 • Điều 22. Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 23. Hình thức xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 24. Thu hồi tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 25. Điều chuyển tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 26. Bán tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 27. Thanh lý tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 28. Tiêu hủy tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 29. Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
 • Điều 30. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 31. Thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Điều 32. Báo cáo tài sản tại cơ quan của Đảng
 • Chương III QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG
 • Điều 33. Tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 34. Giao tài sản bằng hiện vật cho đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 35. Đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp tại đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 36. Mua sắm tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 37. Thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 38. Sử dụng, quản lý vận hành, lập, quản lý hồ sơ về tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 39. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 40. Thống kê, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 41. Sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh ...
 • Điều 42. Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Điều 43. Xử lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp của Đảng
 • Chương IV QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CHO ĐẢNG
 • Điều 44. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu ...
 • Điều 45. Thủ tục xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu ...
 • Điều 46. Bảo quản, xử lý tài sản khi chuyển giao đã xác định cụ thể cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng
 • Điều 47. Bảo quản, xử lý tài sản khi chuyển giao không xác định cụ thể cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng
 • Điều 48. Quản lý, sử dụng tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho cơ quan của Đảng ở ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 49. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 50. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 165/2017/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 165/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 165/2017/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 165/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật