Quyết định 2071/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2071/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2071/QĐ-BTC năm 2017 về kế hoạch hành động triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 2071/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng Ngày ban hành: 16/10/2017 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 2071/QĐ-BTC năm 2017 về kế hoạch hành động triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020" do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Đề án “Cơ cấu ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính và Thủ trưởng các ...
  • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI ...
  • I. Mục tiêu
  • II. Nhiệm vụ
  • III. Tổ chức triển khai
  • NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2071/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2071/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2071/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2071/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2071/QĐ-BTC

Đang cập nhật