Quyết định 157/QĐ-VSD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 157/QĐ-VSD

Tiêu đề: Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 về quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Số hiệu: 157/QĐ-VSD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Người ký: Dương Văn Thanh Ngày ban hành: 21/08/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 157/QĐ-VSD năm 2017 về quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VAY VÀ CHO VAY CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 111/QĐ-VSD ngày 19/8/2014 ...
 • Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp.HCM, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Lưu ký Chứng khoán ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VAY VÀ CHO VAY CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích thuật ngữ
 • Điều 3. Phạm vi hoạt động trung gian của VSD
 • Chương II CHỨNG KHOÁN CHO VAY
 • Điều 4. Chứng khoán cho vay
 • Điều 5. Giá trị chứng khoán cho vay và lãi suất vay/cho vay
 • Điều 6. Thời gian vay, gia hạn khoản vay
 • Điều 7. Hoàn trả khoản vay
 • Điều 8. Xử lý trường hợp mất khả năng hoàn trả khoản vay
 • Chương III TÀI SẢN THẾ CHẤP
 • Điều 9. Tài sản thế chấp
 • Điều 10. Định giá giá trị tài sản thế chấp
 • Điều 11. Nộp tài sản thế chấp ban đầu
 • Điều 12. Xử lý trong trường hợp giá trị tài sản thế chấp thấp hơn mức quy định
 • Điều 13. Tỷ lệ chiết khấu tài sản
 • Điều 14. Rút, thay thế tài sản thế chấp
 • Chương IV HỆ THỐNG THỎA THUẬN VAY VÀ CHO VAY
 • Điều 15. Nguyên tắc tham gia hoạt động vay, cho vay chứng khoán
 • Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của TVLK, TCMTKTT tham gia hệ thống SBL
 • Điều 17. Phương thức thỏa thuận vay/cho vay trên hệ thống SBL
 • Điều 18. Trình tự, thủ tục xác lập thỏa thuận vay/cho vay
 • Chương V HẠCH TOÁN CHUYỂN GIAO/HOÀN TRẢ CHỨNG KHOÁN CHO VAY VÀ TÀI SẢN THẾ CHẤP
 • Điều 19. Chuyển giao chứng khoán cho vay
 • Điều 20. Hoàn trả chứng khoán cho vay
 • Điều 21. Phong tỏa tài sản thế chấp
 • Điều 22. Giải tỏa tài sản thế chấp
 • Chương VI QUYỀN, LỢI ÍCH PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨNG KHOÁN THẾ CHẤP VÀ CHỨNG KHOÁN CHO VAY
 • Điều 23. Quyền phát sinh liên quan đến tài sản thế chấp
 • Điều 24. Lợi ích vật chất phát sinh đến chứng khoán cho vay
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 157/QĐ-VSD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 157/QĐ-VSD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 157/QĐ-VSD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 157/QĐ-VSD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 157/QĐ-VSD

Đang cập nhật