Văn bản khác 110/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 110/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Ninh Bình ban hành Số hiệu: 110/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng Ngày ban hành: 05/10/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Ninh Bình ban hành

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 17-CTR/TU NGÀY 28/8/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • 1. Mục đích
  • 2. Yêu cầu
  • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 17-CTTR/TU
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 110/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 110/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 110/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 110/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 110/KH-UBND

Đang cập nhật