Thông tư 102/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 102/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 102/2017/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 102/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 05/10/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 102/2017/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2017/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO
 • Điều 3. Sổ theo dõi, thẻ điện tử để kiểm soát đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh casino
 • Điều 4. Hồ sơ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh ...
 • Điều 5. Nộp, quản lý, sử dụng tiền vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino thí điểm cho người Việt ...
 • Điều 6. Quản lý đồng tiền quy ước
 • Điều 7. Mẫu đơn xin cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và Giấy chứng ...
 • Điều 8. Hồ sơ, tài liệu chứng minh hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư
 • Chương III QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 9. Nguyên tắc hạch toán và quản lý doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh casino
 • Điều 10. Doanh thu và thu nhập khác
 • Điều 11. Chi phí hoạt động kinh doanh casino
 • Điều 12. Chế độ kế toán, kiểm toán và công khai báo cáo tài chính
 • Điều 13. Chế độ báo cáo
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 15. Trách nhiệm của Cục Thuế địa phương
 • Điều 16. Trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh casino
 • Điều 17. Trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CASINO
 • PHỤ LỤC SỐ 02 ĐƠN XIN CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CASINO
 • PHỤ LỤC SỐ 03 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CASINO
 • PHỤ LỤC SỐ 04 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • PHỤ LỤC SỐ 05 BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI MÁY TRÒ CHƠI, BÀN TRÒ CHƠI
 • PHỤ LỤC SỐ 06 BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA, SỬ DỤNG, TÁI XUẤT HOẶC TIÊU HỦY MÁY TRÒ CHƠI, BÀN TRÒ CHƠI, ĐỒNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 07 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 102/2017/TT-BTC để xử lý: