Quyết định 1618/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1618/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1618/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1618/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 24/10/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường

Mục lục Quyết định 1618/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường (sau ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN
 • III. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 • IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ QUAN TRẮC TÀI ...
 • PHỤ LỤC II MỘT SỐ NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 1 CỦA ĐỀ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1618/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1618/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1618/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1618/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1618/QĐ-TTg

Đang cập nhật