Luật Dân quân tự vệ 2019

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Dân quân tự vệ 2019

Tiêu đề: Luật Dân quân tự vệ 2019 Số hiệu: 48/2019/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 22/11/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Luật Dân quân tự vệ 2019

 • LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
 • Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ
 • Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ
 • Điều 5. Nhiệm vụ của Dân quân tự vệ
 • Điều 6. Thành phần của Dân quân tự vệ
 • Điều 7. Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ
 • Điều 8. Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình
 • Điều 9. Đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, quản lý Dân quân tự vệ
 • Điều 10. Tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân ...
 • Điều 11. Tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình
 • Điều 12. Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân ...
 • Điều 13. Hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ
 • Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm về Dân quân tự vệ
 • Chương TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, VŨ KHÍ, TRANG BỊ CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ
 • Điều 15. Tổ chức Dân quân tự vệ
 • Điều 16. Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ
 • Điều 17. Điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
 • Điều 18. Hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ
 • Điều 19. Chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
 • Điều 20. Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng
 • Điều 21. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức
 • Điều 22. Thẩm quyền thành lập, giải thể đơn vị Dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy ...
 • Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
 • Điều 24. Trang phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ
 • Điều 25. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật ...
 • Chương III ĐÀO TẠO CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ; TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁC CHỨC VỤ CHỈ HUY; ...
 • Điều 26. Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã
 • Điều 27. Tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
 • Điều 28. Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân ...
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ
 • Điều 29. Hoạt động sẵn sàng chiến đấu
 • Điều 30. Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu
 • Điều 31. Hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ
 • Điều 32. Thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ
 • Chương V CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ CHI CHO DÂN QUÂN TỰ VỆ
 • Điều 33. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
 • Điều 34. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ
 • Điều 35. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh
 • Điều 36. Nguồn kinh phí
 • Điều 37. Nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng
 • Điều 38. Nhiệm vụ chi của địa phương
 • Điều 39. Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ
 • Điều 40. Trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 42. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 43. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan, tổ chức
 • Điều 44. Trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp
 • Điều 45. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận
 • Chương VII THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 46. Thi đua, khen thưởng
 • Điều 47. Xử lý vi phạm
 • Điều 48. Hình thức kỷ luật Dân quân tự vệ
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 49. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến Dân quân tự vệ
 • Điều 50. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Dân quân tự vệ 2019 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật Dân quân tự vệ 2019

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Dân quân tự vệ 2019

Đang cập nhật