Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 19/2018/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 22/08/2018 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
 • Điều 4. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường ...
 • Điều 5. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường ...
 • Điều 6. Các mức đánh giá trường mầm non
 • Chương II TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON
 • Mục 1. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 1
 • Điều 7. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
 • Điều 8. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
 • Điều 9. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
 • Điều 10. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 • Điều 11. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
 • Mục 2. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 2
 • Điều 12. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
 • Điều 13. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
 • Điều 14. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
 • Điều 15. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 • Điều 16. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
 • Mục 3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 3
 • Điều 17. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
 • Điều 18. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
 • Điều 19. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
 • Điều 20. Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 • Điều 21. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
 • Mục 4. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 4
 • Điều 22. Tiêu chuẩn đánh giá đối với trương mầm non đạt Mức 4
 • Chương III QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON
 • Mục 1. TỰ ĐÁNH GIÁ
 • Điều 23. Quy trình tự đánh giá
 • Điều 24. Hội đồng tự đánh giá
 • Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tự đánh giá
 • Mục 2. ĐÁNH GIÁ NGOÀI
 • Điều 26. Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài
 • Điều 27. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài
 • Điều 28. Quy trình đánh giá ngoài
 • Điều 29. Thành lập đoàn đánh giá ngoài
 • Điều 30. Tiêu chuẩn của các thành viên đoàn đánh giá ngoài
 • Điều 31. Nhiệm vụ của đoàn đánh giá ngoài
 • Điều 32. Chế độ của các thành viên đoàn đánh giá ngoài
 • Điều 33. Thông báo kết quả đánh giá ngoài
 • Chương IV CÔNG NHẬN VÀ CẤP CHỨNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 • Điều 34. Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục
 • Điều 35. Cấp Chứng nhận chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục
 • Điều 36. Thu hồi Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục
 • Chương V CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 • Điều 37. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 • Điều 38. Cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 • Điều 39. Thu hồi Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 40. Điều khoản chuyển tiếp và công nhận tương đương
 • Điều 41. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
 • Điều 42. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo
 • Điều 43. Trách nhiệm của trường mầm non
 • PHỤ LỤC I MẪU CHỨNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 • PHỤ LỤC II MẪU BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT để xử lý: