Thông tư 23/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 23/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 12/03/2018 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
 • Điều 3. Một số tài khoản hạch toán nghiệp vụ kế toán liên quan đến chứng quyền:
 • Điều 4. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 • Chương III BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • Điều 5. Báo cáo tình hình tài chính:
 • Điều 6. Báo cáo kết quả hoạt động:
 • Điều 7. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
 • Điều 8. Thuyết minh báo cáo tài chính:
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2018/TT-BTC để xử lý: