Quyết định 1766/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1766/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1766/QĐ-KTNN năm 2017 về quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước tổng kiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành Số hiệu: 1766/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 24/11/2017 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1766/QĐ-KTNN năm 2017 về quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước tổng kiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1636 ...
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị ...
 • QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, phân loại
 • Điều 3. Căn cứ đánh giá, phân loại
 • Điều 4. Thời điểm đánh giá, phân loại
 • Điều 5. Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại
 • Điều 6. Trách nhiệm và thẩm quyền đánh giá, phân loại
 • Điều 7. Lưu giữ tài liệu đánh giá, phân loại
 • Chương II ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
 • Điều 8. Nội dung đánh giá, phân loại công chức
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức
 • Điều 10. Phân loại công chức
 • Chương III ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
 • Điều 11. Nội dung đánh giá viên chức
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức
 • Điều 13. Phân loại viên chức
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm thực hiện
 • Mẫu số 01 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
 • Mẫu số 02 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
 • Mẫu số 03 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Mẫu số 04 MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO CẤP VỤ, CẤP PHÒNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1766/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1766/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1766/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1766/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1766/QĐ-KTNN

Đang cập nhật