Quyết định 2399/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2399/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2399/QĐ-BTC năm 2017 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 2399/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 21/11/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 2399/QĐ-BTC năm 2017 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán thành ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chủ tịch Ủy ban ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và tư cách pháp nhân
 • Điều 2. Mục tiêu và chức năng hoạt động
 • Điều 3. Vốn điều lệ và vốn hoạt động
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành
 • Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu
 • Điều 6. Hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Điều 7. Nhiệm vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán
 • Điều 8. Quyền hạn của Sở Giao dịch Chứng khoán
 • Điều 9. Nghĩa vụ của Sở Giao dịch Chứ
 • Điều 10. Giải quyết tranh chấp
 • Chương III CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
 • Mục 1: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • Điều 11. Chức năng của Hội đồng quản trị
 • Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị
 • Điều 13. Cơ cấu thành viên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
 • Điều 14. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 • Điều 15. Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên khác của Hội đồng quản trị
 • Điều 17. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị
 • Mục 2: BAN KIỂM SOÁT
 • Điều 18. Ban kiểm soát
 • Điều 19. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
 • Mục 3: TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Điều 20. Chức năng của Tổng giám đốc
 • Điều 21. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc
 • Điều 22. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc
 • Điều 23. Quyền hạn của Tổng giám đốc
 • Điều 24. Quan hệ giữa Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong quản lý, điều hành
 • Mục 4: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, BỘ MÁY GIÚP VIỆC
 • Điều 25. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
 • Điều 26. Bộ máy giúp việc của Sở Giao dịch Chứng khoán
 • Chương IV CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 • Điều 27. Chế độ tài chính - kế toán của Sở Giao dịch Chứng khoán
 • Điều 28. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
 • Chương V TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 29. Hình thức tham gia quản lý của người lao động
 • Điều 30. Nội dung tham gia quản lý của người lao động
 • Chương VI TỔ CHỨC LẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Điều 31. Tổ chức lại Sở Giao dịch Chứng khoán
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 32. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2399/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2399/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2399/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2399/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2399/QĐ-BTC

Đang cập nhật