Thông tư 41/2018/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 41/2018/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 41/2018/TT-BTC hướng dẫn về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 41/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 04/05/2018 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 41/2018/TT-BTC hướng dẫn về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN DOANH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Một số nguyên tắc về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ Phần hóa
 • Chương II XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CỔ PHẦN HÓA VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP TÀI SẢN
 • MỤC I. KIỂM KÊ TÀI SẢN, ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
 • Điều 3. Kiểm kê, phân loại tài sản
 • Điều 4. Đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản công nợ
 • Điều 5. Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính; các khoản được chia; các khoản nhận góp vốn
 • Điều 6. Kiểm kê, đối chiếu, xác nhận, phân loại tài sản và các khoản nợ khi cổ phần hóa các ngân hàng ...
 • MỤC II. XỬ LÝ TÀI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TẠI THỜI ĐIỂM CHUYỂN THÀNH CÔNG ...
 • Điều 7. Xử lý về tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 8. Xử lý tài chính ở thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần
 • Điều 9. Bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần
 • Mục III. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG PHÁP TÀI SẢN
 • Điều 10. Xác định giá trị thực tế các loại tài sản của doanh nghiệp
 • Điều 11. Giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá theo phương pháp tài sản
 • Chương III CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Công bố thông tin
 • Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 14. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 41/2018/TT-BTC để xử lý: