Quyết định 2038/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2038/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 2038/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2038/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 18/12/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 2038/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (sau đây gọi tắt là Đề án) với các ...
  • I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG
  • II. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG
  • III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VÀ NGUỒN VỐN
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2038/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 2038/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2038/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2038/QĐ-TTg

Đang cập nhật