Quyết định 559/QĐ-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 559/QĐ-VKSTC

Tiêu đề: Quyết định 559/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 559/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Quyết định 559/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THU THẬP, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM THUỘC THẨM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế Quyết định số 118 ...
 • Điều 3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp ...
 • QUY CHẾ THU THẬP, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ...
 • Điều 5. Thủ tục tiếp nhận nguồn tin về tội phạm
 • Chương II CÔNG TÁC THU THẬP, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA ...
 • Điều 6. Thu thập, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra Viện ...
 • Điều 7. Các biện pháp thu thập, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm
 • Điều 8. Xử lý nguồn tin về tội phạm
 • Điều 9. Giải quyết nguồn tin về tội phạm
 • Chương III TRÁCH NHIỆM VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ TRUNG ƯƠNG VỚI ...
 • Điều 10. Trách nhiệm phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương với các đơn vị thuộc ...
 • Điều 11. Trách nhiệm và công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương với ...
 • Điều 12. Trách nhiệm và công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương với ...
 • Điều 13. Trách nhiệm và công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương với ...
 • Chương IV CÔNG TÁC BÁO CÁO, THỐNG KÊ, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VÀ KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 14. Công tác báo cáo, thống kê
 • Điều 15. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ
 • Điều 16. Khen thưởng
 • Điều 17. Xử lý vi phạm
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THU THẬP, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM THUỘC THẨM ...
 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THU THẬP, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM THUỘC THẨM ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 559/QĐ-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 559/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 559/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 559/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật