Thông tư 64/2017/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 64/2017/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 64/2017/TT-BTNMT về quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 64/2017/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Quý Kiên Ngày ban hành: 22/12/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 64/2017/TT-BTNMT về quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU TRÊN SÔNG, SUỐI VÀ HẠ LƯU CÁC HỒ CHỨA, ĐẬP DÂNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định dòng chảy tối thiểu
 • Điều 4. Mục tiêu, yêu cầu và căn cứ xác định dòng chảy tối thiểu
 • Chương II XÁC ĐỊNH, CÔNG BỐ DÒNG CHẢY TỐI THIỂU
 • Điều 5. Các sông, suối, hồ chứa phải xác định dòng chảy tối thiểu
 • Điều 6. Vị trí xác định dòng chảy tối thiểu
 • Điều 7. Phương pháp tính toán các đặc trưng dòng chảy
 • Điều 8. Yêu cầu về thông tin, số liệu và kết quả xác định dòng chảy tối thiểu
 • Điều 9. Công bố dòng chảy tối thiểu
 • Điều 10. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung dòng chảy tối thiểu trên sông, suối
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Chế độ báo cáo và quy định chuyển tiếp
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 64/2017/TT-BTNMT để xử lý: