Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Số hiệu: 09/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/01/2018 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan
 • Điều 5. Cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 6. Các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh
 • Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
 • Điều 8. Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Chương II GIẤY PHÉP KINH DOANH
 • Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
 • Điều 10. Căn cứ xem xét chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh
 • Điều 11. Nội dung Giấy phép kinh doanh, thời hạn kinh doanh
 • Điều 12. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh
 • Điều 13. Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh
 • Điều 14. Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh
 • Điều 15. Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép kinh doanh
 • Điều 16. Trình tự điều chỉnh Giấy phép kinh doanh
 • Điều 17. Cấp lại Giấy phép kinh doanh
 • Điều 18. Hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh
 • Điều 19. Trình tự cấp lại Giấy phép kinh doanh
 • Điều 20. Hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 21. Từ chối cấp Giấy phép kinh doanh
 • Chương III GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
 • Điều 22. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 23. Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)
 • Điều 24. Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế (Hội đồng ENT)
 • Điều 25. Căn cứ xem xét chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 26. Nội dung, thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 27. Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 28. Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc ...
 • Điều 29. Trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực ...
 • Điều 30. Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 31. Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 32. Trình tự điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 33. Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 34. Hồ sơ cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 35. Trình tự cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 36. Hồ sơ gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 37. Trình tự gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 38. Hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động
 • Điều 39. Từ chối cấp, gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Chương IV CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GỬI, LƯU TRỮ GIẤY PHÉP VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
 • Điền 40. Chế độ báo cáo
 • Điều 41. Gửi, lưu trữ Giấy phép và công bố thông tin
 • Chương V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 42. Xử lý vi phạm
 • Điều 43. Thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
 • Điều 44. Tạm ngừng hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
 • Điều 45. Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 49. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 50. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 51. Hiệu lực thi hành
 • Điều 52. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ...
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ ...
 • Mẫu số 06 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ ...
 • Mẫu số 07 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ ...
 • Mẫu số 08 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO PHÉP CƠ SỞ BÁN LẺ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG
 • Mẫu số 09
 • Mẫu số 10
 • Mẫu số 11 GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA ...
 • Mẫu số 12 GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
 • Mẫu số 13 BÁO CÁO THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN ...
 • Mẫu số 14 BÁO CÁO VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH, GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
 • Mẫu số 15 GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ..
 • Mẫu số 16 GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ...
 • Bảng 1 HƯỚNG DẪN CÁCH GHI GIẤY PHÉP KINH DOANH, GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
 • Bảng 2 BẢNG MÃ SỐ TỈNH/THÀNH PHỐ CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 09/2018/NĐ-CP để xử lý: