Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành Số hiệu: 13/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Sơn Ngày ban hành: 20/12/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018
 • I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017
 • II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2018
 • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • 1. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ ...
 • 2. Tăng cường công tác đối ngoại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh và chỉ số ...
 • 3. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ...
 • 4. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, bảo đảm tốt an sinh ...
 • 5. Quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
 • 6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà ...
 • 7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan ...
 • 8. Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố ...
 • 9. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực ...
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND

Đang cập nhật