Nghị định 07/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 07/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 07/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Số hiệu: 07/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 10/01/2018 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 07/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ...
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ
 • Điều 2. Tên và trụ sở chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 • Điều 3. Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng, nhiệm vụ của PVN
 • Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh
 • Điều 5. Vốn điều lệ của PVN
 • Điều 6. Chủ sở hữu của PVN
 • Điều 7. Đại diện theo pháp luật của PVN
 • Điều 8. Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong PVN
 • Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA PVN
 • Mục 1. QUYỀN CỦA PVN
 • Điều 9. Quyền đối với tài nguyên dầu khí
 • Điều 10. Quyền của PVN đối với vốn và tài sản
 • Điều 11. Quyền của PVN trong kinh doanh
 • Điều 12. Quyền của PVN về tài chính
 • Điều 13. Quyền tham gia hoạt động công ích của PVN
 • Điều 14. Các quyền khác của PVN
 • Mục 2. NGHĨA VỤ CỦA PVN
 • Điều 15. Nghĩa vụ của PVN đối với hoạt động khai thác tài nguyên dầu khí
 • Điều 16. Nghĩa vụ của PVN đối với vốn và tài sản
 • Điều 17. Nghĩa vụ trong kinh doanh của PVN
 • Điều 18. Nghĩa vụ về tài chính của PVN
 • Điều 19. Nghĩa vụ khi tham gia hoạt động công ích
 • Chương III QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PVN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ...
 • Mục 1. CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • Điều 20. Các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với PVN
 • Điều 21. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với PVN
 • Mục 2. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • Điều 22. Quyền, trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 23. Quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 24. Quyền, trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 25. Quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 26. Quyền, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 27. Quyền, trách nhiệm của Bộ Nội vụ
 • Điều 28. Quyền, trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 29. Quyền, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 30. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên PVN
 • Mục 3. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • Điều 31. Nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ
 • Điều 32. Nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ của PVN
 • Điều 33. Nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác
 • Điều 34. Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh ...
 • Điều 35. Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của PVN
 • Chương IV TỔ CHỨC QUẢN LÝ PVN
 • Điều 36. Cơ cấu tổ chức quản lý của PVN
 • Mục 1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
 • Điều 37. Chức năng và cơ cấu của Hội đồng thành viên PVN
 • Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên
 • Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên PVN
 • Điều 40. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên
 • Điều 41. Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN
 • Điều 42. Chế độ làm việc của Hội đồng thành viên
 • Điều 43. Kiểm soát nội bộ
 • Điều 44. Điều kiện tham gia quản lý công ty khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng ...
 • Mục 2. TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Điều 45. Chức năng của Tổng Giám đốc
 • Điều 46. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
 • Điều 47. Miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc
 • Điều 48. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc
 • Mục 3. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC PVN
 • Điều 49. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành ...
 • Điều 50. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng ...
 • Điều 51. Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành PVN
 • Mục 4. BAN KIỂM SOÁT
 • Điều 52. Ban Kiểm soát
 • Điều 53. Quyền của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên
 • Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên
 • Điều 55. Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên
 • Điều 56. Trách nhiệm của Kiểm soát viên
 • Điều 57. Chế độ làm việc của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên
 • Điều 58. Tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên
 • Điều 59. Mối quan hệ giữa Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên và chủ sở hữu
 • Điều 60. Mối quan hệ giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN
 • Mục 5. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC
 • Điều 61. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng PVN
 • Điều 62. Bộ máy giúp việc
 • Mục 6. NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ PVN
 • Điều 63. Hình thức tham gia quản lý của người lao động
 • Điều 64. Nội dung tham gia quản lý PVN của người lao động
 • Chương V. QUAN HỆ GIỮA PVN VỚI DOANH NGHIỆP THAM GIA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
 • Mục 1. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
 • Điều 65. Quan hệ phối hợp chung trong Tập đoàn
 • Điều 66. Quản lý, điều hành Tập đoàn thông qua PVN
 • Điều 67. Chức danh Tổng Giám đốc/Giám đốc của các doanh nghiệp trong Tập đoàn
 • Điều 68. Trách nhiệm của PVN trong quản lý, điều hành Tập đoàn
 • Mục 2. QUẢN LÝ VỐN DO PVN ĐẦU TƯ Ở DOANH NGHIỆP KHÁC
 • Điều 69. Vốn do PVN đầu tư ở doanh nghiệp khác
 • Điều 70. Tiêu chuẩn và điều kiện của Người đại diện theo ủy quyền của PVN tại doanh nghiệp khác
 • Điều 71. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo ủy quyền của PVN tại doanh nghiệp khác
 • Điều 72. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của Người đại diện theo ủy quyền
 • Mục 3. QUAN HỆ CỦA PVN VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ CÁC DOANH NGHIỆP DO PVN GIỮ QUYỀN CHI PHỐI, CÔNG ...
 • Điều 73. Quan hệ giữa PVN với các đơn vị trực thuộc, đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo
 • Điều 74. Quan hệ giữa PVN và doanh nghiệp cấp II do PVN nắm giữ 100% vốn điều lệ
 • Điều 75. Quan hệ giữa PVN và doanh nghiệp cấp II do PVN giữ quyền chi phối
 • Điều 76. Quan hệ giữa PVN với công ty liên kết
 • Chương VI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • Điều 77. Quy chế quản lý tài chính
 • Điều 78. Điều chỉnh vốn điều lệ của PVN
 • Điều 79. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của PVN
 • Điều 80. Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán
 • Chương VII TỔ CHỨC LẠI, ĐA DẠNG HÓA SỞ HỮU, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN PVN
 • Điều 81. Tổ chức lại PVN
 • Điều 82. Đa dạng hóa sở hữu PVN
 • Điều 83. Giải thể PVN
 • Điều 84. Phá sản PVN
 • Chương VIII SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CỦA PVN
 • Điều 85. Quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ PVN
 • Điều 86. Công khai thông tin
 • Chương IX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PVN
 • Điều 87. Giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Điều 88. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
 • Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 89. Hiệu lực và phạm vi thi hành
 • PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY MẸ CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 07/2018/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 07/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 07/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 07/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật