Quyết định 2492/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2492/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 2492/QĐ-BTTTT năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Số hiệu: 2492/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 2492/QĐ-BTTTT năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ Thông ...
 • Điều 2. Trung tâm Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đôn đốc, giám sát, tổng hợp tình ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu ...
 • KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 • I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
 • II. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC NHÓM DỊCH VỤ CÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN CUNG CẤP TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 TẠI BỘ THÔNG TIN ...
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC ...
 • PHỤ LỤC 3 DANH MỤC NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2492/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2492/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2492/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2492/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2492/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật